allebarbershops.

allebarbershops.

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden - Allebarbershops.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ALLEBARBERSHOPS.NL

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de website Allebarbershops.nl (hierna genoemd "wij", "onze" of "de website") en op alle diensten die worden aangeboden door Allebarbershops.nl.
 2. Door gebruik te maken van de website Allebarbershops.nl stemt u in met deze algemene voorwaarden.

Dienstverlening

 1. Allebarbershops.nl is een online platform dat barbershops de mogelijkheid biedt om zichzelf te registreren en te vermelden op de website.
 2. Barbershops kunnen zich aanmelden op Allebarbershops.nl door het invullen van het registratieformulier en het betalen van het jaarlijkse bedrag van 60 euro exclusief btw.
 3. Na ontvangst van de betaling zal Allebarbershops.nl de vermelding van de aangemelde barbershop op de website plaatsen.
 4. Allebarbershops.nl behoudt zich het recht voor om aanmeldingen te weigeren of te verwijderen die niet voldoen aan de gestelde eisen of die in strijd zijn met deze algemene voorwaarden.

Verantwoordelijkheid

 1. Allebarbershops.nl is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de diensten die worden aangeboden door de vermelde barbershops.
 2. Allebarbershops.nl geeft geen garanties met betrekking tot de juistheid, volledigheid, actualiteit of betrouwbaarheid van de verstrekte informatie over de barbershops.
 3. Het gebruik van de diensten van de vermelde barbershops geschiedt geheel op eigen risico van de gebruiker.

Betaling en facturering

 1. Het jaarlijkse bedrag van 60 euro exclusief btw dient te worden betaald bij de aanmelding op Allebarbershops.nl.
 2. Betalingen dienen te worden voldaan binnen de aangegeven termijn op de factuur die wordt verstrekt door Allebarbershops.nl.
 3. Bij niet-tijdige betaling behoudt Allebarbershops.nl zich het recht voor om de vermelding van de barbershop te verwijderen van de website.

Intellectueel eigendom

 1. Alle rechten met betrekking tot de inhoud en hetontwerp van de website Allebarbershops.nl, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, logo's en software, zijn eigendom van Allebarbershops.nl of haar licentiegevers.
 2. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Allebarbershops.nl de inhoud of het ontwerp van de website op welke wijze dan ook te kopiëren, reproduceren, wijzigen, verspreiden of openbaar te maken.

Privacy en gegevensverwerking

 1. Allebarbershops.nl verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy.
 2. Allebarbershops.nl gebruikt de verstrekte persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt, namelijk het beheren van de vermelding van barbershops op de website.
 3. Allebarbershops.nl neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik of ongeoorloofde toegang.

Wijzigingen en beëindiging

 1. Allebarbershops.nl behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden treden in werking vanaf het moment van publicatie op de website.
 2. In geval van beëindiging van de dienstverlening door Allebarbershops.nl, zal een eventueel resterend bedrag dat reeds is betaald voor de nog niet vervallen periode worden gerestitueerd aan de barbershop.

Contactgegevens

Voor vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot Allebarbershops.nl kunt u contact met ons opnemen via de volgende gegevens:

Allebarbershops.nl
E-mail: info@allebarbershops.nl

© 2024 AlleBarbershops.nl
Gemaakt door Label111

Vul het formulier in!